2019 Yerel Seçimleri ne zaman yapılacak? 26 Ekim Cuma Resmi Gazete kararı

Türkiye'nin sandık başına gitmek için günleri saydığı 2019 yerel sçeimleri ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı belli oldu. Resmi Gazete'nin 26 Ekim Cuma sayısında yer alan kararlarında belirlenen tarih 31 Mart olarak açıklandı. Aday olmak isteyenler ise 1 Aralık 17.00'ye kadar görevlerinden istifa etmek zorunda.

2019 Yerel Seçimleri ne zaman yapılacak? 26 Ekim Cuma Resmi Gazete kararı

YSK'nın konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 2972  sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi  Hakkında Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Mahalli İdareler  Seçimleri 5 yılda bir yapılır. Her seçim döneminin 5. yılındaki 1 Ocak günü  seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın mart ayının son pazar günü oy verme  günüdür." hükmüne istinaden Mahalli İdareler Seçimleri'nin 31 Mart 2019 Pazar  günü yapılacağı belirtilerek, seçimlerde aday olabilmek için kanun gereği  çekilmesi veya görevlerinden ayrılması gerekenlerin çekilme veya görevlerinden  ayrılma isteğinde bulunma tarihlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmaların  tamamlandığı kaydedildi.

Kararda, Anayasa'nın 76. maddesinde, hakim ve savcılar, yüksek yargı  mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu  (YÖK) üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile  yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve  TSK mensuplarının görevlerinden çekilmedikçe aday olamayacaklarının ve  milletvekili seçilemeyeceklerinin hükme bağlandığı anımsatıldı.

2972 sayılı kanunun 17. maddesine göre, milletvekilleri, belediye  başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarların mahalli  idareler seçimlerinde adaylıklarını koyabilmeleri için görevlerinden istifa etmek  zorunda olmadıkları belirtilen kararda, kamu görevlileri, siyasi parti il ve ilçe  yöneticileri, TSK mensubu subay ve astsubaylar ile kamu kurumu niteliğindeki  meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların  üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim  kurullarında görev alanların adaylığı konusunda bir hükme yer verilmediği  hatırlatıldı.

Bu durumda kamu görevlilerinin, siyasi parti il, ilçe yöneticilerinin,  subay ve astsubaylar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile  sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve  katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev  alanların adaylığı konusunda 2972 sayılı kanunun 36. maddesi ile atıf yapılan  2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 18, 19. ve 2820 sayılı Siyasi Partiler  Kanunu'nun 40. maddelerinin uygulanması gerektiği belirtildi.

"Seçim tarihinden 1 ay önce"
Kararda, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun "Adaylık için  görevden çekilmesi gerekenler" başlıklı 18. maddesi uyarınca 31 Mart 2019  tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde aday olabilmek için kamu  görevlileri, siyasi parti il, ilçe yöneticileri, subay ve astsubaylar ile kamu  kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst  birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya  ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların seçimin başlangıç  tarihinden 1 ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiği  sonucuna varıldığı bildirildi.

 2839 sayılı kanunun 18. maddesinde, görevden ayrılması gerekenler ile  ilgili genel kurala yer verildiği, Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacaklar  açısından istisnaların 2972 sayılı kanunun 17. maddesinde sayıldığı belirtilen  kararda, "İstisna hükmünde kendilerine yer verilmediğinden görev yaptıkları  yerden aday adayı olmak isteyen siyasi partilerin il, ilçe teşkilatlarının  yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de istifa etmeleri gerekmektedir." ifadesine  yer verildi.

Aynı kanun maddesinde, aday adayı olabilmek için belirli bir tarihte  "görevden ayrılma isteğinde bulunma" koşulunun getirildiği belirtilerek, bu  koşulun istifa şeklinde ayrılma ile sınırlı olduğu, emeklilik suretiyle daha  sonra vaki olacak ayrılmalarda bu tarihin aranamayacağı yolunda bir hükme yer  verilmediği, istifa veya emeklilik suretiyle ayrılma arasında fark aranmadan,  "görevden ayrılma” biçiminde kapsayıcı bir ifade kullanıldığı vurgulandı.

Kanunda belirtilen kişilerin aday olabilmeleri için, istifa veya  emeklilik yoluyla ayrılanlar arasında bir ayrım yapılmaksızın istifa veya  emeklilik dilekçelerini öngörülen sürede vermiş olmaları gerektiğine dikkat  çekilerek, aksi halde öngörülen tarihten sonra emeklilik veya istifa isteminde  bulunanların 31 Mart 2019'da yapılacak seçimde aday olmalarına kanunen imkan  bulunmadığı kaydedilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Aday olmak isteyen hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları  mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim  Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının  memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği  taşımayan diğer kamu görevlileri, subay ile astsubaylar, siyasi partilerin il,  ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek  kuruluşları, sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst  kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim  kurullarında görev alanların en geç 1 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 17.00'ye  kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğine karar verildi.

Ayrıca bunlar için aynı kanunun 19. maddesinde yer alan görevden  ayrılmaya ilişkin hükümlerin uygulanması, kamu görevlilerinden emeklilik  dilekçesi verip aday olacakların en geç 1 Aralık 2018 Cumartesi tarihinden  geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç 1 Aralık  2018 Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar vermeleri gerektiği kararlaştırıldı.

 Görev yaptıkları yerden aday olmak isteyen siyasi partilerin il, ilçe  yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de en geç 1 Aralık 2018 Cumartesi günü saat  17.00'ye kadar istifa etmeleri gerektiğine ve istifa etmelerine ilişkin esas ve  usullerin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 40. maddesi uyarınca  belirlenmesine karar verildi."

Yorumlar (0)