O personeller için taban ve tavan ücretler belirlendi

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretleri belirlendi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ekonomi 12.04.2020, 00:22 12.04.2020, 00:26 Emirhan
O personeller için taban ve tavan ücretler belirlendi

Bugün yayımlanan 2393 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karara göre;

**399 sayılı KKH’nın geçici 9 uncu ve ek 1 inci maddelerine tabi kuruluşlarda görevli kapsam dışı personelin, 399 sayılı KHK kapsamı dışında kalan kuruluşlar ve bağlı ortaklıklarında (haklarında özelleştirme kararı alınanlar dahil) çalışan kapsam dışı personelin, İller Bankası A.Ş. yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile burada görevli sözleşmeli personelin, PTT A.Ş. yönetim ve denetim kurulu üyelerinin, KİT ve bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tasfiye kurulu üyelerinin, özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı %50'nin üzerinde olan kuruluşlar dahil kamuya ait diğer iktisadi kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin 2018 yılı ilk altı ayına ilişkin ücret miktarları belirlendi.

**Kapsam dışı personel ile İller Bankası A.Ş. sözleşmeli personeline; aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek, vekalet ücreti, avukatlık vekalet ücreti, temettü, prim, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ve diğer adlar altında yapılan ödemelerin (yönetim kurulu üyeliği ücreti ve ek ödemesi, harcırah, doğum ve ölüm yardımları hariç) brüt aylık ortalaması en yüksek, BOT AŞ ve TPAO'da genel müdürler için 15.227 TL ve diğer personel için 12.862 TL; İller Bankası A.Ş.'de genel müdürler için 13.557 TL, genel müdür yardımcıları için 12.513 TL ve diğer personel için 10.436 TL; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'de genel müdürler için 13.335 TL, diğer personel için 10.615 TL; diğer kuruluşlarda genel müdürler için 10.667 TL ve diğer personel için 7.888 TL olarak belirlendi.

**KİT ve bağlı ortaklıkları ile Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. ve İller Bankası A.Ş. ve KİT ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerine net 3.335 TL'yi, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katını, denetim kurulu üyelerine ise yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin 3/4'ünü aşmayacak şekilde aylık ücret verilecek. Bu kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetim kurulu üyelerine 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarını aşmayacak şekilde ek ödeme yapılabilecek.

**Belirlenen ücret tavanlarında, 2018 yılı ikinci altı ay dahil her dönem, toplu sözleşmelerde kamu görevlilerinin geneline yönelik mali haklarda öngörülen artış oranı kadar artış yapılacak. (Belirlenen ücretler; 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren %8,65; 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren %10,73; 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren %6,01; 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren %5,49 oranında artmış olacak.)

Bugün yayımlanan “10/4/2020 Tarihli Ve 2393 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar”

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, ikinci fıkrada belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 2018 ve devam eden yıllarda uygulanacak yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ücretleri, sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretler ile bu ücretlere altı aylık dönemlerde uygulanacak artış miktarlarının belirlenmesidir.

(2) Bu Karar;

a) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 uncu ve ek 1 inci maddelerine tabi kuruluşlarda görevli kapsam dışı personeli,

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluşlar ve bağlı ortaklıklarında (haklarında özelleştirme kararı alınanlar dahil) çalışan kapsam dışı personeli,

c) İller Bankası A.Ş. yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile burada görevli sözleşmeli personeli,

ç) PTT A.Ş. yönetim ve denetim kurulu üyelerini,

d) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tasfiye kurulu üyelerini,

e) Özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı %50'nin üzerinde olan kuruluşlar dahil kamuya ait diğer iktisadi kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetim ve tasfiye kurulu üyelerini, kapsar.

Dayanak

MADDE 2-(1) Bu Karar;

a) 18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci,

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü,

c) 26/1/2011 tarihli ve 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 9 uncu ve 12 nci, maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bazı kamu kuruluşlarının 2018 yılı personel ücretleri

MADDE 3- (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 uncu ve ek 1 inci maddelerine tabi kuruluşlar ile söz konusu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (haklarında özelleştirme kararı almanlar dahil) çalışan kapsam dışı personelin ücretleri, 1/1/2018 tarihinden İtibaren %5,69 oranında artırılmıştır.

(2) Kapsam dışı personel ile iller Bankası A.Ş. sözleşmeli personeline; aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek, vekalet ücreti, avukatlık vekalet ücreti, temettü, prim, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ve diğer adlar altında yapılan ödemelerin (yönetim kurulu üyeliği ücreti ve ek ödemesi, harcırah, doğum ve ölüm yardımları hariç) brüt aylık ortalaması;

a) Hiçbir şekilde 2.487 TL'den düşük,

b) BOT AŞ ve TPAO'da; genel müdürler için 15.227 TL'den, diğer personel için 12.862 TL'den yüksek,


c) İller Bankası A.Ş.'de; genel müdürler için 13.557 TL'den, genel müdür yardımcıları için 12.513 TL'den, diğer personel için 10.436 TL'den yüksek,

ç) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'de; genel müdürler için 13.335 TL'den, diğer personel için 10.615 TL'den yüksek,

d) Diğer kuruluşlarda; genel müdürler için 10.667 TL'den, diğer personel için 7.888 TL'den yüksek, olamaz.

(3) Kuruluşlarda 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi çalışan personelden kaptan/başmühendis ile uzak yol kaptan/başmühendis ehliyetli bakım, onarım, donatım enspektörler grubunun ücret ve diğer haklarında gerekli düzenlemeleri yapmaya, ilgili kuruluş veya bakanlığın teklifi üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilidir.

Bazı kurum ve kuruluşlarda 2018 yılı yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelik ücretleri

MADDE 4- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. ve İller Bankası A.Ş. yönetim kurulu üyelerine net 3.335 TL'yi, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katını, denetim kurulu üyelerine ise yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin 3/4'ünü aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret verilir. Bu kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetim kurulu üyelerine 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarını aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından ek ödeme yapılabilir.

(2) Özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı %50'nin üzerinde olan kuruluşlar dahil kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerine 3.335 TL, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katı, tasfiye kurulu üyeleri ile bağlı ortaklık denetçilerine yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin 3/4'ü tutarında net aylık ücret verilir. Bu kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerine, 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarını aşmayacak şekilde ek ödeme yapılabilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda geçen aylık ücret ve ek ödemenin her türlü vergi ve kesintileri (uhdesinde kamu görevi bulunan yönetim, denetim veya tasfiye kurulu üyelerinin birinci ve ikinci işverenden aldıkları ücretleri birleştirmek suretiyle ödemeleri gereken ilave gelir vergisi dahil) ilgili kuruluş tarafından karşılanır.

(4) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen kuruluşların ortaklık ve iştiraklerinde, bunları temsilen yönetim, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlara ücret, prim, ikramiye, temettü, huzur hakkı ve sair adlar altında yapılacak ödemelerin yıllık net tutarı; ilgili fıkralarda belirlenen miktarın yönetim kurulunda görev alan üyeler için 14 katım, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlar için 14 katının 3/4'ünü aşamaz.

(5) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen kuruluşların ortaklık ve iştiraklerinde ücret, prim, ikramiye, temettü, huzur hakkı ve sair adlarla dördüncü fıkrada belirtilen miktarlardan daha yüksek ödeme yapılması kararlaştırıldığı takdirde, aşan kısım iştirakler tarafından ilgililere ödenmeyerek temsil ettikleri kuruluşa yatırılmak suretiyle irat kaydettirilir.

(6) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen kuruluşların yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerinin, kuruluş yönetim kurulunun muvafakati ile bu kuruluşların doğrudan ve dolaylı pay sahibi olduğu ortaklık ve iştiraklerinde yönetim, denetim veya tasfiye kurullarında görev almaları halinde tahakkuk edecek ücret, temettü, prim ve sair haklan temsil olunan kuruluşa ödenir.

(7) Yönetim, denetim ve tasfiye kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerin ücretleri her ayın onbeşinde peşin ödenir. Ay ve dönem içinde göreve başlayanlara ücret ve ek ödemenin çalışma günlerine tekabül eden tutarı ödenir. Emeklilik ve ölüm hali hariç olmak üzere görevden ayrılma halinde ücret ve ek ödemenin çalışılmayan günlere tekabül eden tutan geri alınır.

(8) Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerden, başka bir iş veya yerde geçici görevlendirilmeleri sebebiyle bu görevlerini fiilen yürütmeleri mümkün olmayanlar ile burada belirtilen görevlerinden uzaklaştırılanlara ücret ödemesi ve ek ödeme yapılmaz. Yönetim kurulu başkanlığı ve üyelikleri, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ile denetçiliğe vekalet edilmesinde herhangi bir ödeme yapılmaz.

(9) Kamu sermayeli banka ve borsalar ile bunların iştiraklerinin; sermayesi kısmen veya tamamen Hazineye veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait olup özelleştirme neticesinde kamu payı %50'nin altına düşen Devlet iştiraklerinin; uydu yörünge pozisyonlarının haklarına sahip olan sermayesinin tamamı Hazineye ait şirketin; yönetim, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlara, yetkili organları veya esas sözleşmeleri uyarınca belirlenen ücretler ödenir.

Diğer ücretler

MADDE 5-(1) Bu Karar kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelden, birden fazla kuruluşta görev alanlara bir görev için ücret ödenir.

(2) Özelleştirme kapsam ve programına alman kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarından olup özelleştirme işlemleri tamamlanan kuruluşların kapsam dışı kamu personelinin ücretlerine, söz konusu personelin kapsam dışı statülerde bulunduğu sürelere ait bu Kararda yer alan ücret artışları hiçbir işlem yapılmaksızın aynen uygulanır.

Ücretlerin belirlenmesi

MADDE 6- (1) Bu Karar kapsamındaki kuruluşlarda açıktan veya naklen atanan, eğitim düzeyi, görev yeri veya unvanı değişen veya kuruluş içinde aynı unvandakilere göre daha az ücret alan kapsam dışı personelin ücretlerini, personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartlan dikkate alınarak en düşük ve en yüksek ücretler dahilinde belirlemeye ilgili kuruluş yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Bu Karar kapsamında bulunan yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personel için belirlenen ücret ve ücret tavanları 2018 yılı ilk altı ayı için geçerli olacak şekilde belirlenmiştir.

(3) Bu Karar kapsamında bulunan yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personel için belirlenen ücret ve ücret tavanlarında, 2018 yılı ikinci altı ay dahil her dönem, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde kamu görevlilerinin geneline yönelik mali haklarda öngörülen artış oram kadar artış yapılarak bu Karar kapsamındaki ücret ve ücret taban/tavanları her yıl için belirlenmiş olur. Belirlenen ücret ve ücret taban/tavanları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından resmi internet sitesinde yayımlanır.

Yürürlükten kaldırılan karar

MADDE 7- (1) 18/7/2017 tarihli ve 2017/T-7 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Yorumlar (0)