Kanunlarla belirlensin!

Statü ve nitelik gözetmeksizin her yerde madenciliğe izin veren mevzuatın, doğal varlıklarımızı, gıda güvenliğimizi ve kültürel değerlerimizi korumaya yetmediğine dikkat çeken TEMA Vakfı, madenciliğe kapalı alanların kanunlarla belirlenmesini önerdi. Kapanması gereken alanları sıraladı

Kanunlarla belirlensin!

TEMA Vakfı, Türkiye'nin tüm kentlerinde doğal varlıkları, gıda güvenliği ve kültürel değerleri dikkate almadan ruhsatlandırılan; çok büyük bölümüne Valilikler, Çevre Şehircilik Bakanlığınca Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu “Gerekli değildir” görüşüyle izin verilen maden alanlarına bir kez daha dikkat çekti. Vakıf, Türkiye'de 24 ilde yaklaşık 20 bin maden ruhsatının detaylı maden haritaları incelendiğinde, maden ruhsatlarının bütünsel bir bakış açısı olmadan ve kümülatif etkiler göz önüne alınmadan verildiğini tespit ettikleri yönündeki çalışmalarını hatırlattı. Doğal varlıkları, gıda güvenliği ve kültürel değerleri tehdit eden madencilik faaliyetlerine karşı bir politika belgesi hazırladı. Madenciliğe kapalı alanların kanunlarla belirlenmesi ve koruma altına alınmasını önerdi.

Kamuoyu ile paylaştı


TEMA Vakfı, Birleşmiş Milletler'in farklı alt kuruluşlarının önerdiği ve diğer bazı ülkelerde de olduğu gibi madenciliğe kapalı alanların kanunlarla belirlenmesi gerektiğini ifade etti. TEMA Vakfı'nın önerdiği Madenciliğe Kapalı Alanlar Politika Belgesi'ne göre; ekosistemin sürdürülebilirliği, biyolojik çeşitlilik, yaban hayatının devamlılığı, içilebilir su ile güvenli gıdaya ulaşabilmek için madencilik faaliyetlerine kapatılması istenen alanları da kamuoyu ile paylaştı.

Nererler korunmalı?

Orman amenajman planlarında ana işletme amacı; doğa koruma, erozyonu önleme, iklimi koruma, su üretimi, toplum sağlığı, estetik, ekoturizm ve rekreasyon, ulusal savunma ve bilimsel işlevleri yerine getirme olarak belirlenmiş orman alanları. Milli Parklar, Çevre, Kara Avcılığı ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanunlarıyla korunan alanların tamamı. Uluslararası Sözleşmelerle Korunan, Biyosfer rezerv ve Ramsar alanları. Bilimsel çalışmalarla belirlenmiş Önemli Doğa, Kuş ve Bitki Alanları gibi Potansiyel Korunan Alanlar. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa göre mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile büyük ovalar. Mera Kanunu kapsamında belirlenmiş endemik veya nadir bulunan lokal yayılışa sahip türler ile yaygın yayılışlı olmakla birlikte lokal coğrafi ırkların bulunduğu mera/otlak, çayır, yaylak ve kışlak alanlar. Zeytin Kanunu ile sınırları çizilen zeytin alanları. Tüm koruma mesafeleri ile içme suyu havzaları, sulak alanlar, kıyı alanları ve deniz koruma alanları. Bilimsel çalışmalarla belirlenmiş Önemli Doğa, Kuş ve Bitki Alanları gibi Potansiyel Korunan Alanlar.

Yorumlar (0)