13.04.2020, 07:04

İşverenin işçisini başka işyerine nakil yetkisi

İşverenler ileride sorun yaşamama adına genelde iş sözleşmelerine ekledikleri İşçi; işverenin faaliyet gösterdiği ……… İli sınırları içerisinde, işverene ait işyeri, şube, acenta, tesis vb yerlerde ayrım ve mekan gözetmeksizin çalışmayı kabul ve taahhüt eder.” gibi hükümlerle işçilerden başka şubeye yada işyerlerine nakil için peşin yetki alırlar.

Alınan bu yetkiyle işverenler işçisini başka şube yada işyerinde çalıştırma gibi çalışma koşullarında esaslı değişiklik sayılacak iş sözleşmesi değişikliklerini yapma yetkisine sahip olurlar. Ancak Türk Medeni Kanununun Dürüst Davranma başlıklı 2. maddesinde belirtildiği üzere herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2018/5051 esas, 2019/117 karar sayılı 07.01.2019 tarihli kararında belirtildiği üzere; Her ne kadar nakil yetkisi sözleşme ve yönetmelikten kaynaklanmakta ise de, bu nakil yetkisinin kötüye kullanılıp kullanılmadığının keyfilik ve nesnellik açısından denetime tabi tutulması gerekir. Zira işverenin sözleşme ve yönetmelikten kaynaklanan değişiklik yapma yetkisi sınırsız değildir. Bu yetkinin keyfi kullanılmaması gerekir. Nakil yetkisinin kötüye kullanıldığı ileri sürüldüğünde nakli zorunlu kılan objektif nedenlerin varlığı ortaya konulmalıdır.

Uygulamada bu yetki genel itibariyle iş sözleşmesi devam ettirilmek istenmeyen ancak iş sözleşmesinin feshi için geçerli yada haklı bir fesih gerekçesi de ortaya konulamayan durumlarda işçiler yıldırılarak işten çıkartılmak için kullanılmaktadır.

Medenin kanunun ilgili maddesi ve Yargıtay kararı birlikte değerlendirildiğinde bu tarz bir değişiklik işçiye iş akdinin feshi için haklı fesih imkanı vereceği gibi bu değişikliği kabul etmeyen işçinin iş akdinin bu nedenle feshi de haklı yada geçerli bir fesih olmayacak ve işçiye ihbar ve kıdem tazminatı ödemek durumunda kalınacaktır. Bu durumla karşılaşmamak için nakli zorunlu kılan objektif bir nedenin bulunmaması halinde nakil yoluna başvurulmamalıdır.

Saygılarımızla...

Yorumlar (0)