27.03.2020, 06:20

Kısa çalışma ödeneğinde yeni şartlar

Kısa çalışma ödeneğinin şartlarında esnetilmesi taleplerine ilişkin olarak TBMM de dün akşam itibariyle 4447 sayılı Yasaya aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Söz konusu madde Cumhurbaşkanının onayı ile yürürlüğe girecektir.
 

GEÇİCİ MADDE 23- 30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs(Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, ek 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanır. Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam eder.

Bu madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, işyerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir. Bu madde kapsamında yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılır.

Bu madde kapsamında yapılan başvuru tarihini 31/12/2020 tarihine kadar uzatmaya ve birinci fıkrada belirlenen günleri farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Söz konusu düzenlemeye göre son 120 gün hizmet akdine tabi çalışma şartı 60 günü, son üç yıl içinde 600 gün prim ödeme şartı ise 450 günü indirilmiştir.

Daha önce kısa çalışma ödeneği alma şartları içinde sayılmayan işçi çıkarmama şartı ise yeni düzenleme ile mevzuata girmiştir. Buna göre kısa çalışma uygulaması döneminde sağlık sebepleri hariç işveren işçi çıkartırsa kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayacaktır.

 

Saygılarımla... 

Yorumlar (0)