Özel kalem değil yol geçen hanı! 6 yılda 12 kişi...

Başakşehir Belediyesi'nde 2012 ve 2018 tarihleri arasında 12 farklı kişinin özel kalem müdürlüğü yaptığı ortaya çıktı. Bazı müdürlerin 2 ayını doldurmadan başka birimlere atandığı belirlenirken, özel kalem kadrosunun bazı kişilere memuriyet statüsü kazandırmak için kullanıldığı görüldü

Manşet Haber 06.02.2020, 07:29
Özel kalem değil yol geçen hanı! 6 yılda 12 kişi...

İstanbul'da birçok ilçe belediyesi gibi Başakşehir Belediyesi de Sayıştay'ın radarına takıldı. Beledi,yede birçok usulsüzlük tespit eden Sayıştay, özellikle Özel Kalem Müdürlüğüne yapılan atamalı takibe aldı. Başakşehir Belediyesi'nde 2012 ve 2018 yılları arasında 12 özel kalem müdürü atandığını tespit eden denetçi, bazı müdürlerin 2 ayını doldurmadan başka bir kadroya kaydırıldığını ortaya çıkardı. Atamaların amacına aykırı yapıldığını belirten Başkanlık, özel kalem müdürlüğüne atanacakların öncelikle belediyede çalışan memurlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar arasından seçilmesinin esas olduğunu vurguladı. Ayrıca yapılcak atamanın İçişleri Bakanlığının izni ile yapılacağığını belirten Başkanlık, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 59 uncu maddesi kapsamına tanınan atama yetkisinin sınırsız bir yetki olmayıp, bu yetkinin memuriyete sınavsız girişin bir yöntemi gibi kullanımına hukuken imkan bulunmadığının, bu sebeple özel kalem müdürlüğü kadrolarına atanacakların seçiminde, belediye başkanlarının bir seçim dönemi boyunca çalışabilecekleri ehliyet ve liyakat sahibi kişileri seçmelerinin esas olduğunun altı önemle çizilmiştir" hatırlatmasında bulundu.

Liyakat ilkesi ihlal edildi
Başkanlık Sayıştay Genel Kurulunun 04.04.2005 tarih 5119/1 no'lu kararına atıfta bulunarak, sınava girmiş ve başarılı olmuş kişilerin atamayı bekledikleri bir durumda, bu sınavlara girmediği halde bazı kişilerin istisnai memurluklar kullanılarak diğer memurluk kadrolarına atanmaları, devlet memurluğu alımı için duyurulan sınava katılarak başarılı olmuş ve atamayı bekleyen kişiler aleyhine haksız bir durum yarattığı belirtildi. Sayıştay, sınavlarda başarılı olarak atanmayı bekleyenler varken, istisnai memurluk kadrolarının sınavsız devlet memurluğu teminine yönelik uygulamaya dönüştürülmesini, atanmada tanınan kolaylığın istismarı anlamına geldiğinin altını çizdi. Denetçi, "Bu durumun Anayasanın kişilerin kanun önünde eşitlik ve kamu hizmetine girmede eşitlik ilkelerini ihlal edici nitelikte olduğunun altı çizilmiştir" notunu düştü, liyakat ilkesinin ihlal edildiğini dile getirdi.

Başkasının hakkını çalmışlar!

Sayıştay raporunda belediye özel kalem müdürlüğüne atama yetkisinin sınırsız bir yetki olmadığına vurgu yapılarak, "Bu kadroya yapılacak atamaların bir takım esas ve usullerinin olduğu ayrıca bu kadronun memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanılamayacaktır. Belediye özel kalem müdürlüğüne atanacakların öncelikle belediyede çalışan memurlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar arasından seçilmesi esas olduğu yine belediye özel kalem müdürlüğü kadrosuna atanan özel kalem müdürünün bir seçim dönemi boyunca görev yapması amacıyla atanacağının esas olduğu belirtilmiştir. Ancak son yıllarda özel kalem müdürlüğü kadroları amacı dışında kullanılmakta, genel olarak boş tutulan bu kadrolar, bazı şahıslara memuriyet statüsü kazandırılmak veya ilgili idarecinin izniyle diğer kurumlara naklen atamaları bu yolla sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu fiili durum yukarıda gerekçeleri ile belirtildiği üzere kanun önünde eşitlik, kamu hizmetine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırılık oluşturmaktadır. Özel kalem müdürlüğüne son beş yılda yapılan atamaların incelenmesi neticesinde; bu kadrolara atanan kişilerin kısa bir süre sonra başka kadrolara atanarak özel kalem müdürlüğü kadrosunun, sınavla atama yapılabilecek memuriyet kadrolarına sınavsız atanma yöntemi olarak kullanıldığı görülmüştür. Bu suretle kanun önünde eşitlik, kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı bir durum oluşturmuştur" saptamasını yaptı.

Azami özen gösterilecek!
Başakşehir Belediyesi'nden yapılan savunmada ise ilçenin İstanbul'un en hızlı büyüyen ve gelişen ilçelerinden biri olduğu vurgulanarak, "Bu sebeple özel kalem müdürlüğü kadrolarına yapılan atamalarda belediyede çalışan memurlar öncelikli olarak değerlendirilmekle birlikte açıktan atama yapılması gereği de hâsıl olmuştur. Bununla birlikte açıktan atamalarda atanan kişinin bir seçim dönemi boyunca çalışabilecek ehliyet ve liyakate sahip olması gerekliliği gözetilmekle birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda söz konusu kadroya atananların diğer memuriyet kadrolarına atanmalarının önünde hukuki bir engel bulunmadığından atanan kişilerin nakil vb. istemlerine istinaden işlem yapılması gerekmiştir. Ancak bundan sonraki süreçte işbu bulgu kapsamında atama yapılmasını gerektiren durumlar söz konusu olduğunda atanan kişilerin bir seçim dönemi boyunca çalışabilecek ehliyet ve liyakate sahip olması hususunda azami özen gösterilerek hareket edilecektir" ifadelerini kullandı.

KENDİ ÇALMIŞ KENDİ OYNAMIŞ
Sayıştay Başakşehir Belediyesi'nin açtığı ihalelerde Belediye Başkan Yardımcılarının ihale komisyonlarında görevlendirdiğini ortaya çıkardı. "Görevlendirme yapan kişi veya makamın, görevlendirilen kişi veya makama göre hiyerarşik anlamda “eşit” veya daha “üst” konumda olması gerekirken; Belediyenin yaptığı ihalelerde, ihale yetkilisi konumundaki müdür iken, ihale komisyonu başkanı olarak görevlendirdiği kişi hiyerarşik olarak üstü konumundaki belediye başkan yardımcısıdır. Hem ihale komisyonunun, hem de ihale yetkilisinin kararlarını alırken bağımsız ve objektif kriterleri esas alarak hareket etmeleri gerekmektedir. Söz konusu ihalelerde ihale yetkilisi konumundaki müdürlerin, amiri konumundaki Belediye Başkan Yardımcısının komisyon başkanı sıfatıyla imzasının bulunduğu bir karar karşısında; İdare Hukukunun Genel İlkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin işleyişi ile 657 sayılı Kanun’un amir-memur ilişkilerini düzenleyen hükümleri göz önüne alındığında “objektif ve bağımsız” davranabilmesinin zorlaşacağı açıktır. Bu nedenle söz konusu görevlendirmeler İdare hukukunun ilkelerine uymamaktadır" tespitini yaptı. EKREM HACIHASANOĞLU


Yorumlar (0)