29 KALEM AYNİYAT TÜKETİM SARF MALZEME ALIMI YAPILACAK

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ -HASEKİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI HASTANE GENELİ 29 KALEM AYNİYAT TÜKETİM SARF MALZEME ALIMI


HASTANE GENELİ 29 KALEM AYNİYAT TÜKETİM SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/92883
1-İdarenin
a) Adı:EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ -HASEKİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:UĞUR MUMCU MAH. BELEDİYE SOK. NO:7 SULTANGAZİ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası:2124532000 - 2124532095
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:HASTANE GENELİ 29 KALEM AYNİYAT TÜKETİM SARF MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:29 KALEM AYNİYAT TÜKETİM SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Uğur Mumcu Mah. Belediye Sok. No:7 Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu Sultangazi/ İSTANBUL
ç) Süresi/teslim tarihi:İlgili deponun yazılı talebi/Siparişi (Faks, Posta, E- Mail vb. ile) doğrultusunda belirtilen Miktarlar 10 (on) gün içerisinde teslim edilecektir. Tüm malzemeler 31.12.2024 tarihine kadar en fazla 8 (sekiz) seferde sipariş geçilecektir. Muayene ve kabul komisyonu huzurunda mesai saatleri içerisinde (09:00-16:00) arası malzemeler teslim alınacak ve gerekli işlemler yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi:sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:15.03.2024 - 11:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) İsteklilerin, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettiği ürünün/cihazın, ihale tarihi itibari ile; imalatçısı veya ithalatçısı ise Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı olduğunu gösteren Firma Tanımlayıcı numarasını; bayi ise ürünün tedarikçi firmasının bayisi olduğuna dair Bayi Tanımlayıcı numarasını ihale dosyasında sunması zorunludurlar.
b) İsteklilerin, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettiği ürün/cihaz ihale tarihi itibari ile tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdırlar. (Birim fiyat teklif cetvelindeki sıra numarasını ÜTS çıktılarının üzerinde belirteceklerdir.)
c) İsteklilerin teklif ettiği ürünün/cihazın SUT kodu olması halinde, SUT kodu ile Ürün Takip numarası(ÜTS) doğru olarak eşleştirilmiş olmalıdır.
d)İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında olmayan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanını vermeleri zorunludur.
e) İstekliler, birim fiyat teklif cetvelinde veya ayrı bir listede teklif ettiği ürünün/cihazın; Firma Tanımlayıcı numarasını, Bayi ise Bayi Tanımlayıcı numarasını, Ürün Takip numarasını(ÜTS) ve SUT kodunu birim fiyat cetvelindeki kalem numarasını belirterek sunacaktır. Yerli Malı teklif eden istekli, yerli malı belgesinin birim fiyat cetvelindeki hangi kalem için oluğunu belirtecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
a) İhaleden önce numune verilmeyecektir. İhale komisyonu e-ihale sonrasında isteklilerden teklif vermiş oldukları kalem/kalemlere ait numune talebinde bulunacaktır. Numune talebi isteklilere EKAP üzerinden tebligat yöntemi ile bildirilecek olup; numune istem yazısının tebliğini takip eden günden itibaren 2 iş günü içinde numune teslimi idaremize yapılacaktır. Teslim edilen numuneler üzerinde isteklinin unvanı, telefon numarası, ihale kayıt numarası, ihale sıra numarası, ürünün onaylanmış barkod numarası kolay çıkmayacak ve silinmeyecek şekilde belirtilecektir.
b) İstenen süre içerisinde numune getirmeyen istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01988118