İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Belediye Başkanlığından

İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

A-Aşağıda nitelikleri belirtilen iş 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası’nın 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemi doğrultusunda 3 (üç) yıl süre ile
Kiraya verilecektir.

MAHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNATSÜRESİMEVKİİİHALE GÜNÜ VE SAATİİŞİN TÜRÜ
100.000,00.-TL/AY+KDV108.000,00.-TL3 YIL (36 AY)Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, Hakkı Yeten Caddesi,
No: 2/1 adresinde bulunan Spor Tesisi
15.08.2023/SALI GÜNÜ SAAT: 11:30Spor Tesisi Nitelikli Taşınmazın Kiraya Verilmesi

B-Bu işe ait şartname, ihale tarihinden en geç 1(bir) iş günü öncesine kadar Beşiktaş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 1.000,00.-TL karşılığında alınacak olup, ihale günü şartname satışı yapılmayacaktır.
C-İhaleye gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek ve aşağıdaki belgeler ihale günü ve saatinde Belediye Encümeni’ne sunulacaktır.

 1. Yasal ikametgâh belgesi.
 2. İletişim Bilgi Formu. (Şartname ekinde yer almaktadır.)
 3. Tüzel kişiliğin, siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası’nda veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge. Gerçek kişi ise Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Derneği’nden siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge.
 4. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü veya Federasyona kayıtlı olduğuna ilişkin onaylı belge.
 5. Noterden onaylı imza sirküleri.
 6. Vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılanın noter onaylı imza sirküleri. Tüzel kişiler için ayrıca, başvuru yapan şahsın tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin yetki belgesi ile imza sirküleri.
 7. Tahmin edilen ihale bedelinin %3’ü kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığına ilişkin makbuz örneği veya 2886 sayılı Yasanın 26. Maddesinde belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler.
 8. Gerçek ve tüzel kişilerin T.C. kimlik numarası, Vergi kimlik numarası ve Vergi levhası fotokopisi.
 9. İhalelerden Yasaklılık Durum Formu. (Şartname ekinde yer almaktadır.)
 10. İhale tarihinden en geç 1 iş günü öncesine kadar kurumdan onaylanmış Yer Görme Formu. (Şartname ekinde yer almaktadır.)
 11. Şartname alındısına ilişkin makbuz.

D-(c) Maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri hazırlanarak ihale günü ve saatinde Belediye Encümen Salonu’nda hazır bulunulacaktır.
İlan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01870363