İSTANBUL VALİLİĞİ TAŞINMAZ KİRALAYACAK

TAŞINMAZ KİRALANACAKTIR.

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:
1-İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi No:4 adresinde kain 996 ada, 14 parsel nolu taşınmazın 1. katındaki 128,00 m²’lik büronun 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi, Başkanlığımızca 03.07.2024 tarihinde Çarşamba günü Saat:11.00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İl/İlçe
Mahalle

Ada
No

Parsel
No.

Alanı
(m2)

Cinsi

Muhammen Kira Bedeli
(Yıllık)

Fiili Durum

Geçici Teminat Bedeli (%3)

İhale Tarihi ve Saati

İstanbul/
Kadıköy/
Zühtüpaşa

996

14

128

İşyeri /Büro

240.000,00-TL

Binanın 1. Katındaki
Boş Büro

7.200,00-TL

03.07.2024
11:00


2- İhale İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binasında bulunan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Hırka-i Şerif Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) No:64 Fatih/İSTANBUL, 2. Kat Toplantı Salonunda 03.07.2024 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00’da yapılacaktır.
3- Taşınmaz kira şartnamesi, İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Müdürlüğünde, Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:64 /3. Kat 305 numaralı oda Fatih/İSTANBUL adresinde ücretsiz görülebilir ve 1.000,00-TL (BinTürklirası) bedelin, Vakıfbank Mercan Şubesi’nde bulunan TR 91 0001 5001 5800 7305 4411 72 Başkanlık hesabına yatırılması karşılığında satın alınabilir.
4. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.
İstekliler şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek zorundadır.
İhaleye iştirak edecekler 1.000,00 TL bedel karşılığında şartname satın almak zorundadır.
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 46. maddesine göre hazırlayarak şartnamede belirtilen belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.
Kare kodlu ve doğrulanabilir elektronik belgeler ile Geçici Teminat ve Teklif Mektubu hariç şartnamede istenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli ya da aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personeli tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de verebilirler.
5- Taşınmazın ilk kira bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak tahsil edilecektir.
6- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resmi harç, tapu harcı, alım satım giderleri vs. tüm giderleri ödemek, alıcıya aittir.
7- Taşınmazın kira ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte kira şartnamesi ve 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlayarak 03.07.2024 Çarşamba Saat:11.00’e kadar İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:64 Fatih/İSTANBUL adresindeki Rehberlik ve Denetim Müdürlüğüne iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
8- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan Olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02045642