KİT VE TEST PANELI SATIN ALINACAKTIR

KİT VE TEST PANELI SATIN ALINACAKTIR

İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ


HPV DNA TIPLENDIRME KITI VE CTBH MOLEKÜLER TEST PANELI TEMİNİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/174660
1-İdarenin
a) Adı:İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
b) Adresi:İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Satınalma Müdürlüğü 34094 Çapa - FATİH / İSTANBUL FATİH/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası:0212 414 20 00 - 0212 414 21 38 - 0212 414 20 25
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:HPV DNA TIPLENDIRME KITI VE CTBH MOLEKÜLER TEST PANELI TEMİNİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:1 KALEM HPV DNA TIPLENDIRME KITI VE CTBH MOLEKÜLER TEST PANELI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji B.D.
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30/04/2025 tarihine kadar ilgili birimin isteği doğrultusunda partiler halinde ,ilgili birimin siparişinden sonra , sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun olarak İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kit Kimyasal Deposuna teslim edilecektir. Ayrıca yüklenici son teslim günü kalan malların tamamı hastanenin yazılı talebini beklemeksizin teslim etmek zorundadır.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:11.03.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavisi Binası 1. Kat İhale Salonu Çapa - Fatih / İSTANBUL


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Yerli malı teklif edecek istekliler; üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK'e bağlı oda\borsa tarafından düzenlenen yerli malı belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Katalog, kullanım kılavuzu veya kit prospektüsü hem orijinal hem de Türkçe tercümesini ihale sonrası komisyona teslim edilecektir.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge AdıAçıklama
Ürünlerin Sağlık Bakanlığı'nca onaylandığını gösterir belgeTüm kısımlar için; İstekliler teklif edilecek ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'dan veya Ürün Takip Sitemi (ÜTS)'den ürünün kodunu ve ürünlerin Sağlık Bakanlığı'nca onaylandığını gösterir belgesini sunmalıdır.
Firmanın Bayi, Ana bayi yada Tedarikçi kodunu gösterir belgesiTüm kısımlar için; İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'dan veya Ürün Takip Sitemi (ÜTS)'den Firmanın Bayi, Ana bayi yada Tedarikçi kodunu gösterir belgesini sunmalıdır


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
HPV DNA için Fiyat Dışı Unsur kullanılacaktır ve puanlama aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. Firmanın teklif dosyasına eklemiş olduğu katalog, kullanım kılavuzu veya kit prospektüsü hem orjinal hem de Türkçe evraklardaki kanıtlar baz alınarak puantajlamaya konu olan fiyat dışı unsurlar değerlendirilecektir. En yüksek puanı alan firma en avantajlı teklif olarak değerlendirilecektir. Orjinal evrak ile Türkçe evrak arasında tutarsızlıklar ya da çeviri hataları bulunması durumunda orjinal evrağın ilgili bölümünün noter tasdikli Türkçe tercümesini ihale dosyasına koymak zorundadır. Firma fiyat dışı unsura konu olan özellikleri yukarıda belirtilen şekilde kanıtlayamadığı takdirde söz konusu olan özellik firmaya ait cihaz ya da kit de olmadığı kabul edilecektir. 1) DNA izolasyonu ve RT-PCR analiz aşamalarının otomatik olarak tek bir cihazda yapabilmesi. Bu sayede hem ortam kontaminasyona karşı işlemlerin kapalı bir şekilde yapılıyor olması hem de laboratuvar teknisyen sayımızın sınırlı olmasından dolayı ilgili personelin ek görevlerde laboratuvara destek vermesine imkân sağlaması (5 Puan) 2) Sistemin; yüksek riskli HPV haricinde, düşük riskli HPV tiplerini de saptayabilmesi (5 Puan) 3) Sistemin 5’den fazla CTBH etkenini aynı anda saptayabilmesi (5 Puan) Teklif edilen birim fiyat: 85 puan Efektif Fiyat = Teklif Fiyatı – ( Teklif Fiyatı x Toplanan Fiyat Dışı Unsur Puanı / 100 )

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01989167