Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KIYEM) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı akü satın alacaktır

Muhtelif Akü Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin

a) Adı:KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KIYEM) DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi:Beylerbeyi Mahallesi Abdullah Ağa Caddesi No:16/A 34676 Beylerbeyi ÜSKÜDAR/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası:02165314000 - 2163349196
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Muhtelif Akü Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:Kuruluşumuza bağlı birimlerde kullanılmak üzere Teknik Şartnamede cins, ebat ve özellikleri belirtilen 485 (Dörtyüzseksenbeş) adet muhtelif akü alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜKDERE GEMİ KURTARMA İSTASYONU Büyükdere Cad. No:40 Sarıyer / İstanbul adresine teslim edilecek Deniz (Marine) Tipi Sulu Aküler: 200 Ah. ile 225 Ah. aralığında 12 V 104 adet, 180 Ah. 12 V 34 adet, 90 Ah. 12 V 17 adet, En az 60 Ah. 12 V 20 adet (Toplam: 175 adet) KIYI EMNİYETİ GENEL MÜD. (İZMİR GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ OPERASYON AMİRLİĞİ) Adres: 75. Yıl Mah. 1609 / 12 Sok. Bayraklı / İZMİR adresine teslim edilecek aküler 7 Ah 12 V Kuru Tip Tam Bakımsız Akü 30 adet (Toplam: 30 adet) KIYI EMNİYETİ GENEL MÜD. (MERSİN GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ OPERASYON AMİRLİĞİ) Adres: Yeni Mah. İsmet İnönü Bulvarı 5307 Sok. No:4 Akdeniz /Mersin adresine teslim edilecek aküler 7 Ah 12 V Kuru Tip Tam Bakımsız Akü 20 adet, 60 Ah 12 V Starter Aküsü 7 adet (Toplam: 27 adet) KIYI EMNİYETİ GENEL MÜD. (ÇANAKKALE GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ OPERASYON AMİRLİĞİ) Adres: Akbaş mevkii Eceabat / Çanakkale adresine teslim edilecek aküler 70 Ah 12 V Starter Aküsü 7 adet, 100 Ah 12 V Starter Aküsü 2 adet (Toplam: 9 adet) KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - GENEL MÜDÜRLÜK DEPOSU Beylerbeyi Mah. Abdullahağa Cad. No : 16/A Beylerbeyi - Üsküdar / İSTANBUL adresine teslim edilecek aküler 18 Ah 12 V Kuru Tip Tam Bakımsız Akü 120 adet, 40 Ah 12 V Kuru Tip Tam Bakımsız Akü 60 adet (Toplam: 180 adet) KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - SAMSUN MÜDÜRLÜĞÜ Liman Mah. Atatürk Bulvarı Denizdibi Tarama Başmühendisliği Yerleşkesi No: 24 İlkadım / SAMSUN adresine teslim edilecek aküler 7 Ah 12 V Kuru Tip Tam Bakımsız Akü 6 adet, 9 Ah 12 V Kuru Tip Tam Bakımsız Akü 20 adet (Toplam: 26 adet) KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - HASDAL YERLEŞKESİ Adres: Mithatpaşa, Hasdal Kemerburgaz Yolu, 34075 Eyüpsultan / İstanbul adresine teslim edilecek aküler 150 Ah. 12 V Jel Akü 28 adet, 75 Ah 12 V Starter Aküsü 3 adet, 90 Ah 12 V Starter Aküsü 1 adet, 150 Ah 12 V Starter Aküsü 2 adet (Toplam: 34 adet) KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - TELSİZ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Adres: Beşyol Mahallesi İnönü Caddesi No:3/1 Sefaköy/Küçükçekmece/ İstanbul adresine teslim edilecek aküler 135 Ah 12 V Starter Aküsü 4 adet (Toplam: 4 Adet)
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşme imzalanmasını müteakip işe başlanacak olup, 80 (Seksen) takvim günü içerisinde İdari Şartname ve Sözleşme Taslağının ilgili maddelerinde belirtilen adreslere Teknik Şartnameye uygun olarak teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:16.06.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Caddesi No:16/A Beylerbeyi/Üsküdar/İstanbul (2 Kat Toplantı Salonu)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
1. Deniz/Marine Tipi Sulu Aküler: TS EN 50342-1 Standardına Uygunluk Belgesine ait belge numarası, düzenlenme tarihi, geçerlilik süresi ve benzeri bilgiler Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edilecektir.
2. Starter Tip Aküler: TS EN 50342-1 Standardına Uygunluk Belgesine ait belge numarası, düzenlenme tarihi, geçerlilik süresi ve benzeri bilgiler Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Teklif edilen ürünlerin teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin (Akü markası, Akü Tipi, Akü döngü Sayısı (Cycle) (%50 DOD- deşarj edilebilme), Hızlı şarj gerilimi (20-25 °C’de), Max. Şarj akımı, Aylık kapasite kaybı (%), Akü boyutları (mm), Akü ağırlığı (Kg) ve benzeri bilgiler) yer aldığı katalog ve açıklamaları içeren doküman, fotoğraflar ile
Jel Aküler ve Kuru Tip Tam Bakımsız Aküler için UL (Underwriters Laboratories) belgeleri
Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin sunulması aşamasında İdare'ye sunulacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01838574