Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bordür tretuvar yapım ve bakım onarım yapımı hizmeti alacak

MEHMET AKİF,ATATÜRK MAHALLELERİ BORDÜR TRETUVAR YAPIM VE BAKIM ONARIM YAPIMI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/587266
1-İdarenin
a) Adı:KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:HALKALI MERKEZ MAHALLESİ TURGUT ÖZAL BULVARI NO KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası:2124110670 - 2124110671
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı:MEHMET AKİF,ATATÜRK MAHALLELERİ BORDÜR TRETUVAR YAPIM VE BAKIM ONARIM YAPIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:51 kalem inşaat imalat ve nakliye yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:istanbul ili Küçükçekmece ilçesi mehmet Akif, Atatürk MahalleleriCadde ve sokakları.
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 320 (ÜçyüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:06.07.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı NO:10 KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANALIĞI 3. kat Fen İşleri Müdürlüğü ihale bürosu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin A grubu V grup işler benzer iş olarak kabul edilir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgesini sunmak suretiyle ihaleye girecek mühendislik ve mimarlık bölümü İnşaat Mühendisliğidir


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları A. Değerlendirme "teklif fiyatı" ile "kalite ve teknik değer nitelik" olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP : Teklif puanı, TFmin : Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF : İsteklinin teklif fiyatı, A.2. KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI: "Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. A.2.1. Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Teklif oranları hesaplanırken virgülden sonra 6 (altı) hane dikkate alınacaktır. Sıra No İdare Poz No Tanımı Birim Miktar Puan 1 KÇALTYAPI 01 Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) M3 2.091,00 0,5 2 KÇALTYAPI 02 Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) M3 5.584,00 0,5 3 KÇALTYAPI 03 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi M3 170,00 0,5 4 KÇALTYAPI 04 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi M3 132,00 0,5 5 KÇALTYAPI 05 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) TON 4,20 0,5 6 KÇALTYAPI 06 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması TON 4,40 0,5 7 KÇALTYAPI 07 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. TON 3,90 0,5 12 KÇALTYAPI 12 4 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) M2 225,00 1 13 KÇALTYAPI 13 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy) M2 220,00 1 14 KÇALTYAPI 14 6 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) M2 4.000,00 2 15 KÇALTYAPI 15 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) M2 2.500,00 2 16 KÇALTYAPI 16 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) MT 990,00 1 17 KÇALTYAPI 17 70 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) MT 3.550,00 1 18 KÇALTYAPI 18 30 x 10 x serbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi ( her renk) MT 1.010,00 1 21 KÇALTYAPI 21 ø 200 MM MUFLU BETON KANALİZASYON BORULARININ DÖŞENMESİ (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Baş Bağlama ve Sızdırmazlık Bedeli Dahil) MT 360,00 1 22 KÇALTYAPI 22 ø 300 MM MUFLU BETON KANALİZASYON BORULARININ DÖŞENMESİ (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Baş Bağlama ve Sızdırmazlık Bedeli Dahil) MT 220,00 1 23 KÇALTYAPI 23 ø 400 MM MUFLU BETON KANALİZASYON BORULARININ DÖŞENMESİ (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Baş Bağlama ve Sızdırmazlık Bedeli Dahil) MT 230,00 1 24 KÇALTYAPI 24 ÇIKIŞ ÇAPI ø 300 MM PREFABRİK MUAYENE BACASI TABAN ELEMANLARIYLA MUAYENE BACASI TEŞKİL EDİLMESİ (1 Giriş, 1 Çıkışlı) (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Conta Bedeli Dahil) AD 12,00 0,5 25 KÇALTYAPI 25 ÇIKIŞ ÇAPI ø 400 MM PREFABRİK MUAYENE BACASI TABAN ELEMANLARIYLA MUAYENE BACASI TEŞKİL EDİLMESİ (1 Giriş, 1 Çıkışlı) (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Conta Bedeli Dahil) AD 8,00 0,5 26 KÇALTYAPI 26 PREFABRİK MUAYENE BACASI GÖVDE YÜKSEKLİĞİ AYAR BİLEZİĞİ İLE BACA TEŞKİLİ (500 dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Conta Bağlantılı, Conta Bedeli Dahil) ( H:0,15 - 0,60 m değişken, İç Çapı: 1,20 m Et Kalınlığı:0,15 m ) MT 30,00 0,5 27 KÇALTYAPI 27 PREFABRİK MUAYENE BACASI KONİK ELEMANI İLE BACA TEŞKİLİ (500 dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Conta Bağlantılı, Conta Bedeli Dahil) ( H:0,65 m İç Çapı: 1,00 m Et Kalınlığı:0,15 m ) AD 20,00 0,5 28 KÇALTYAPI 28 PREFABRİK YAĞMURSUYU IZGARA MENHOLÜ YERLEŞTİRİLMESİ TİP 1 (G:0,75 m, U:0,71 m, Y:0,60 m, e:0,15 m (500 Dozlu, Buhar Kürlü) AD 20,00 0,5 29 KÇALTYAPI 29 MEVCUT PARKE TAŞLARI İLE KALDIRIM YAPILMASI M2 10.100,00 1 31 KÇALTYAPI 31 DOĞAL PARKE TAŞI, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ M2 13.800,00 0,5 36 KÇALTYAPI 36 BORDÜR VE YAĞMUR OLUĞU SÖKÜLMESİ MT 8.360,00 0,5 38 KÇALTYAPI 38 8 CM YÜKSEKLİĞİNDE MİNERAL YÜZEYLİ KUMLAMALI BETON PARKE TAŞI TEMİNİ VE DÖŞENMESİ. M2 975,00 1 39 KÇALTYAPI 39 15*30*50 CM BOYUTLARINDA MİNERAL YÜZEYLİ OVAL SINIR ELEMANI (TİP-2) TEMİNİ VE DÖŞENMESİ. AD 435,00 2 40 KÇALTYAPI 40 12*15*30*70 CM BOYUTLARINDA MİNERAL YÜZEYLİ DEMİRLİ OVAL SINIR ELEMANI (TİP-4) TEMİNİ VE DÖŞENMESİ. AD 365,00 2 41 KÇALTYAPI 41 35*35*15 CM BOYUTLARINDA MİNERAL YÜZEYLİ OVAL SINIR ELEMANI (TİP-5) TEMİNİ VE DÖŞENMESİ. AD 225,00 2 42 KÇALTYAPI 42 35*35,H=15+45 CM BOYUTLARINDA BÜYÜK TİP SINIR ELEMANI (TİP-6) TEMİNİ VE DÖŞENMESİ. AD 625,00 2 43 KÇALTYAPI 43 70*35*15 CM PREKAST BRÜT BETON BORDÜR TEMİNİ VE DÖŞENMESİ) MT 645,00 2 44 KÇALTYAPI 44 8 CM YÜKSEKLİĞİNDE GÖRME ENGELLİ UYARI TAŞI TEMİNİ VE DÖŞENMESİ. M2 125,00 2 46 KÇALTYAPI 46 STABİLİZE HAZIRLANMASI VE MAKİNE İLE SERİLMESİ. M3 3.043,00 2 49 KÇALTYAPI 49 4 CM GRANİT PLAKLARLA DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (30*SERBEST BOY) (30cmxserbest boy) M2 180,00 2 50 KÇALTYAPI 50 6 CM YÜKSEKLİĞİNDE MİNERAL YÜZEYLİ KUMLAMALI BETON PARKE TAŞI TEMİNİ VE DÖŞENMESİ. M2 505,00 2 51 KÇALTYAPI 51 PREFABRİK BETON PLAKLARLA ŞEV KAPLAMA YAPILMASI M2 135,00 1 TOPLAM 40 A.2.2. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, %90 - %110 aralığın dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır. A.2.4. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF * 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF : İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF : Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP : İsteklinin toplam puanı, ifade eder. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01845127