26.10.2021, 05:38

SGK'ya verilmesi gerekli evraklar

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “İşyeri bildirgesi ile birlikte verilecek diğer belgeler” başlıklı 29. maddesi 18.08.2021 tarihinde aşağıdaki şekilde değiştirilmişti: “Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerlerinin tescilinde, işyeri bildirgesi yeterli olup elektronik ortamda temin edilebilenler hariç olmak üzere eki belgeler ihtiyaç olması hâlinde ünitece istenir. Ancak Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerlerinin tescilinde;

 1. İşverenden iş alan alt işverenler tarafından, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğinin,

 2. Adi ortaklıklar tarafından; noter onaylı ortaklık sözleşmesinin,

 3. İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısının,

 4. İnşaat işyerlerinde; varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesinin elden, posta yoluyla veya Kurumca belirlenen şekilde gönderilmesi zorunludur.”

SGK tarafından yayımlanan 2021/36 sayılı genelge ile konu hakkında aşağıdaki gibi düzenleme yapılmıştır:

 • Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29. maddesine göre verilmesi zorunlu olan belgeler ile ihtiyaç olması hâlinde SGK tarafından istenen diğer belgelerin işyeri bildirgesinin gönderildiği SGK ünitesine posta yoluyla gönderilmesi veya elden ibraz edilebilmesi mümkün olduğu gibi söz konusu belgeler sistem üzerinden elektronik ortamda da eklenebilecektir.

 • e-Devlet üzerinden “İşyeri Bildirgesi (4-a'lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)” menüsü vasıtasıyla gerçekleştirilen işyeri tescil işlemlerinde belgelerin elektronik ortamda taranarak sisteme kaydedilmesi durumunda, söz konusu belgelerin ayrıca SGK’ya gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

 • Ancak, işyeri tescil işlemi sırasında işveren tarafından sisteme eklenmeyen belgelerin ilgili sosyal güvenlik merkezine elden ibraz edilmesi ya da posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

 • e-Devlet üzerinden gönderilen işyeri bildirgeleri ilgili sosyal güvenlik merkezince/sosyal güvenlik il müdürlüğünce onaylanıncaya kadar işverenler tarafından sisteme kaydedilmiş belgeler üzerinde değişiklik yapılması mümkün olacaktır. Ancak, işyeri bildirgesinin ilgili sosyal güvenlik merkezince onaylanması sonrasında sisteme kaydedilen belgeler yalnızca görüntülenebilecek olup; işverenler tarafından söz konusu belgelerde herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.

 • PDF veya JPEG formatında sisteme kaydedilecek olan belgelerden, sisteme en fazla 10 adet eklenebilecek olup; her bir belge, en fazla 10 MB büyüklüğünde olabilecektir.

 • Ayrıca, e-Devlet üzerinden “İşyeri Bildirgesi (4-a'lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)” menüsü vasıtasıyla gerçekleştirilen işyeri tescil değişiklik işlemleri dolayısıyla verilmesi gereken belgeler de sistem üzerinden elektronik ortamda eklenebilecektir.

 • İşyeri bildirgesinin SGK’ya gönderilmesinin ardından SGK’ya verilecek belgeler arasında, SGK’ya gönderilmiş olan işyeri bildirgesinin çıktısı yer almayacak olup; işverenlerden, işyeri bildirgesinin çıktısı istenilmeyecektir.

 • İşyeri bildirgesinin gönderilmesinden sonra SGK ünitesi tarafından tescil işlemi yapılacak olup; Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 29. maddesinde sayılan ve SGK’ya verilmesi gereken belgelere istinaden yapılacak işyeri tescillerinde söz konusu maddede sayılan işyeri tesciline esas belge ve/veya belgeler ile ihtiyaç olması hâlinde SGK ünitesince istenen diğer belgelerin elektronik ortamda taranarak sisteme kaydedilmiş olması halinde tescil işlemi yapılacak ancak söz konusu belgelerin sisteme kaydedilmiş olmaması halinde, belgelerin sosyal güvenlik merkezine/sosyal güvenlik il müdürlüğüne ibrazından veya posta yoluyla iletilmesinden sonra tescil işlemi yapılacaktır.

 • Bildirgenin gönderildiği tarih Kuruma verildiği tarih kabul edilecektir. İşyerinin tescil tarihi ise (kanun kapsamına alınış tarihi) sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih olacaktır. Sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih işyeri bildirgesinin verildiği tarihten önceki bir tarih ise işyeri bildirgesi süresinde verilmemiş kabul edilecektir.


 

Yorumlar (0)