13.06.2021, 06:06

Son başvuru 31 Ağustos

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yasalaşmıştır. Kamuoyunda vergi affı/barışı olarak da bilinen "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi" 3/6/2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.
 

Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri esnasında bazı değişikliklere uğramıştır. Yapılan değişikliklerden öne çıkan hususlar aşağıdaki gibidir:

 • Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımına esas beyan ettikleri matrahlarına uygulanacak oran 2016 yılı için yüzde 30 yerine yüzde 35, 2020 yılı için yüzde 20 yerine yüzde 15 olarak belirlenmiştir.
   

 • Kasayı ve ortaklar cariyi yüzde 5 yerine 3’le düzeltilmesi yönünde değişiklik yapılmıştır.
   

 • Mükellefler işletmelerinde bulunduğu halde kayıtlarında yer almayan basılı kitap ve süreli yayınları, kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel üzerinden %4 oranında KDV hesaplamak ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan ederek ödemek suretiyle defterlerine kaydedebileceklerdir.
   

 • Bir diğer düzenleme de vergiye uyumlu mükellef düzenlemesi çerçevesinde yapılmıştır. Buna göre, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan tarhiyatlar(ikmalen, resen idarece), bu kanundan yararlanıldığı takdirde kesinleşecek; ancak bu kesinleşme mevcut GVK'nin vergi indirimi müessesini etkilemeyecektir.

Söz konusu Kanunda;

 • Kesinleşmiş alacaklara,

 • Kesinleşmemiş veya dava safhasında alacaklara,

 • İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergilere,

 • Matrah artırımına,

 • İşletme kayıtlarının düzeltilmesine,

 • İşletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri için yeniden değerleme yapma imkânına,

 • Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmamasının sağlanmasına

ilişkin düzenlemelere yer verilmektedir.
Kanun’da imar barışı ve varlık barış düzenlemeleri bulunmamaktadır.
Bu sirkülerimizde Kanunda yer alan düzenlemelerin kısa bir özetine yer verilmiştir.


A) KAPSAMI
1) Genel olarak yeniden yapılandırma kapsamına giren alacaklar:

 • Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, ÖTV, Damga ve Emlak Vergisi gibi Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç) ve vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları (usulsüzlük, özel usulsüzlük),
   

 • Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,
   

 • Sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, SGDP, isteğe bağlı sigorta primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları,
   

 • Ecrimisil borçları,
   

 • Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları,
   

 • Belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar.
   

 • Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer’i amme alacakları (adli para cezaları hariç),
   

 • Aşağıdakiler hariç olmak üzere diğer idari para cezaları

Kanun kapsamında olmayan idari para cezaları:

 • 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
   

 • 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre verilen idari para cezaları ve
   

 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu,  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından verilen idari para cezaları.

2) Kanunun kapsadığı dönem
Yapılandırmaya konu olacak alacaklar esas itibarıyla 30/04/2021 tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir. 2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti Kanun kapsamı dışında tutulmuştur.
30/04/2021 tarihinden  (bu  tarih  dâhil)  önceki  dönemlere,  beyana dayanan vergilerde ise bu tarihe    kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları Kanun kapsamındadır.
Buna göre;

 • Yıllık beyanname ile beyan edilen gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetleri için 2020 yılı ve önceki yıllara ilişkin vergilendirme dönemleri kapsama girmekte; ancak 2021 takvim yılı kapsama girmemektedir.
   

 • Vergilendirme dönemi aylık olarak belirlenen mükellefiyetler (katma değer vergisi veya stopaj gelir vergisi) için Mart/2021 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama girmekte; ancak Nisan/2021 vergilendirme dönemi kapsama girmemektedir.
   

 • Vergilendirmedönemi 15 gün olan mükellefiyetler için vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme süresinin son günü Nisan/2021 ayı ve öncesine rastlayan dönemler kapsama girmekte, dönemin bitim tarihi Nisan/2021 ayına rastlamakla beraber beyanname verme süresinin son günü Mayıs/2021 ayına sirayet edenler kapsama girmemektedir.

Yorumlar (0)